Diakonie

OAZA DOROSŁYCH

OAZA DOROSŁYCH

1. Odpowiedzialni

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie: ks. Paweł Żukowski
Moderator Oazy Dorosłych: ks. Dariusz Adamski

Sztab dowodzący:
• Kamil Tworkowski
• Agata Płońska
• Gabriela Korzep
• Zuzanna Bach

Animatorzy:
• Gabriela Korzep – ONŻ I
• Szymon Zadroga – 0NŻ II
• Agnieszka Aniśko – ONŻ III

2. Grupa docelowa
Wszystkie osoby, które ukończyły 21 lat oraz chcą doświadczyć głębszej relacji z Bogiem i lepiej Go poznać w formacji i
charyzmacie Ruchu Światło-Życie.

3. Spotkania
OGÓLNE – drugi poniedziałek miesiąca w godz. 19:30-21:00
OSÓB PO FORMACJI – trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 19:30-21:00
FORMACYJNE W MAŁYCH GRUPACH – czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 19:30-21:00
(Wszystkie spotkania obywają się w salkach za katedrą)

4. Droga formacji
Non nascuntur, sed fiunt christiani (tłum. „nie rodzimy się, lecz stajemy się chrześcijanami”) – Tertulian
Formacja ma nas pobudzać do wysiłku kształtowania w sobie określonych postaw i proponuje środki dostosowane do
powołania. Pozwalają one harmonijnie dążyć do świętości, której warunkiem jest rozwój relacji w trzech wymiarach: z
Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym.
Ksiądz Blachnicki często wspominał o starej łacińskiej zasadzie: „Agere sequitur esse” – „Działanie wypływa ze
świadomości”. Działanie świeckich, ich poczucie odpowiedzialności za Kościół wypływa ze świadomości chrztu i
bierzmowania oraz z rozwoju ich wiary, nadziei i miłości. Tylko wiara i świadomość wiary rozwija siły drzemiące w
sakramencie chrztu.
To właśnie dlatego celem Ruchu założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego stało się prowadzenie ludzi do
dojrzałości chrześcijańskiej
Dojrzałość chrześcijańska
Dojrzałości chrześcijańskiej nie osiąga się wraz z jakimś określonym wiekiem lub z jakimś stanem rozwoju
intelektualnego. Dojrzałym (na wszelkie sposoby) staje się człowiek przez całe życie, ucząc się, przyjmując różne
doświadczenia i wyciągając z nich wnioski.
Człowiek dojrzały przyjmuje swoją grzeszność: będzie się zmagał ze swoją słabością i będzie umiał powstać z
grzechu ze świadomością, że wciąż jest w drodze do świętości. Będzie uczył się postawy zaufania Bogu,
podstawą bowiem wszelkiego grzechu jest brak zaufania Panu Bogu.
Droga osiągania dojrzałości chrześcijańskiej
Poniższe elementy określają życie chrześcijanina we wspólnocie z Bogiem i z braćmi w Duchu Świętym. Bez
stałego uczestniczenia w nich nie można trwać w przekonaniu, że jest się dojrzałym chrześcijaninem.

• Życie słowem Bożym – umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji życiowych, opierając
się na Ewangelii.

• Życie liturgią, która jest miejscem osobowego spotkania z Bogiem Żywym, z Ojcem, Synem i Duchem
Świętym.

• Modlitwa, która jest kontynuacją sakramentalnego spotkania z Bogiem.

• Życie w łączności ze wspólnotą Kościoła będącą środowiskiem, w którym spotkanie osobowe z Bogiem
utrwala się na płaszczyźnie spotkania w jedności i miłości z innymi wierzącymi.

• Diakonia, czyli przyjmowanie odpowiedzialności we wspólnocie i ze wspólnotą o charakterze misyjnym.
Pedagogia nowego człowieka

Istotą Ruchu nie jest podawanie wiedzy religijnej, ale uczenie życia po chrześcijańsku. We wszystkich
inicjatywach, które ks. Blachnicki proponował, podejmował i rozwijał, dążył do tego, by miały one charakter
zdarzenia, spotkania, przeżycia i działania duchowego. Ruch miał być dynamicznym, zaangażowanym
działaniem w kierunku rozwoju i pogłębienia wiary.
(źródło: https://www.oaza.pl/droga-formacyjna/)

5. Praktyczne założenia
Odpowiadając na drogę formacji prowadzącej ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej polecamy:

• Codzienny Namiot Spotkania – na niedzielę jest przygotowywana propozycja rozważań,

• Mszę Św. – częściej niż raz w tygodniu,

• Indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu,

• Branie udziału w życiu (w wydarzeniach) lokalnego Kościoła,

• Odpowiedzialne podejście do formacji osobistej, a przez to budowanie w sobie świadomości chrześcijańskiej i
troski o wspólnotę.

W ramach spotkań ogólnych:

• Te spotkania są przeznaczane dla wszystkich członków wspólnoty.

• Będą one przybierały różną formę w celu budowania jedności we wspólnocie.

W ramach spotkań osób po formacji:

• Te spotkania są przeznaczone dla osób po formacji podstawowej.

• Formacja będzie odbywała się na podstawie materiałów do formacji permanentnej.

W ramach spotkań formacyjnych w małych grupach:

• Te spotkania są przeznaczone dla osób, które nie przeszły formacji podstawowej lub chcą na nową ją przeżyć.

• Formacja będzie odbywała się na podstawie programu OAZY NOWEGO ŻYCIA.

Rekolekcje i dni skupienia:

• Te wydarzenia mają na celu osobiste wyciszenie, modlitewne skupienie, wysłuchanie nauk oraz integrację
wspólnoty