Diakonie

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych należą wszyscy posługujący na rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół naszej diecezji. Za organizację wszystkich rekolekcji Domowego Kościoła odpowiada para diecezjalna.

Zadania diakonii:

1. Aktualizacja terminarza rekolekcji. 2. Poszukiwanie ośrodków rekolekcyjnych. 3. Prowadzenie rekolekcji. 4. Dotarcie z zachętą i świadectwem do małżeństw, które nie uczestniczyły w rekolekcjach DK. 5. Informacja o rekolekcjach na stronie www. 6. Wymiana doświadczeń po przeprowadzonych rekolekcjach.

Przygotowania do rekolekcji.

„Oaza zaczyna się rok wcześniej…”

Rekolekcje wymagają starannego przygotowania.

1. Ważny jest termin oazy, aby pokrywał się z turnusanmi innych oaz, odbywających się w sąsiedztwie. Ogromnym bogactwem dla uczestników jest przeżycie Dnia Wspólnoty (Oaza Wielka).

2. Modlitwa w intencji rekolekcji. Konieczne jest otoczenie modlitwą diakonii rekolekcyjnej oraz wszystkich małżeństw, które będą uczestniczyć.

3. Tworzenie zespołu diakonii. Para diecezjalna wyznacza parę prowadzącą rekolekcje. Następnie para prowadząca (we współpracy z parą diecezjalną) poszukuje księdza moderatora do prowadzenia rekolekcji oraz tworzy zespół diakonii. Poszukuje osób do diakonii wychowawczej, muzycznej (w zależności od potrzeby do innych diakonii) oraz zaprasza pary animatorskie. Para prowadząca z księdzem moderatorem i poszczególnymi diakoniami tworzy wspólnotę dużo wcześniej, zanim rozpocznie się oaza.

4. Ośrodek. Miejsce, w którym odbywa się oaza, powinno być wyodrębnione, sprzyjające zawiązaniu wspólnoty, gdzie uczestnicy będą czuć się bezpiecznie. W ośrodku powinien być osobny pokój dla każdej rodziny a także kaplica, jadalnia, miejsce dla dzieci.

Rola małżonków jako par moderujących na rekolekcjach.

1. Para prowadząca ponosi odpowiedzialność wraz z księdzem moderatorem za rekolekcje. 2. Powinno być to małżeństwo rozmodlone, szczere, otwarte, żyjące charyzmatem Ruchu Światło-Życie. 3. W podejmowaniu posługi pary prowadzącej małżonkowie uczestniczą razem. Jest to świadectwo jedności. 4. Parę prowadzącą rekolekcje wyznacza para diecezjalna. 5. Małżeństwa powinny uczestniczyć w ORDR (Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcyjnej). W myśl zasady: „Należy mieć, aby coś dać”. 6. We współpracy z parą diecezjalną poszukują księdza moderatora i innych osób do diakonii. 7. Para prowadząca rekolekcje dokładnie zna ich przebieg, cel i metodę ich prowadzenia. 8. Zaprasza małżeństwa bądź pojedyncze osoby do prowadzenia konferencji ze świadectwem. 9. Zabezpiecza śpiewniki, podręczniki, inne materiały, aby wróciły do Diakonii Słowa.

W czasie rekolekcji:

1. Dba o przygotowanie ośrodka i pozostawienie go w porządku. 2. Nawiązuje kontakt z proboszczem miejsca. 3. Troszczy się o właściwe przyjęcie uczestników rekolekcji. Wita każda przybywającą rodzinę i wskazuje pokój. 4. Przedstawia diakonie, omawia przebieg rekolekcji, dokonuje podziału na kręgi. 5. Troszczy się o jedność diakonii. 6. Przeprowadza spotkania diakonii. 7. Troszczy się o wierną realizację programu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego. 8. Uczestniczy w rozmowach ewangelicznych, konferencjach. 9. Prowadzi wybrane zagadnienia ze szkoły życia. 10. Dba o to, aby uczestnicy nie wprowadzali dodatkowych elementów formacyjnych w ciągu dnia. 11. Dba o zapewnienie czasu dla rodziny i właściwe z niego korzystanie przez uczestników.

Rola księdza moderatora na rekolekcjach

1. Przewodniczy modlitwie liturgicznej. 2. Celebruje codziennie Eucharystię i prowadzi nabożeństwa. 3. Przeprowadza niektóre tematy szkoły życia liturgiczno – rodzinnej. 4. Prowadzi szkołę modlitwy. 5. Stara się nawiązać kontakt ze wszystkimi małżeństwami. 6. Wspiera parę prowadzącą w trosce o całokształt oazy. 7. Przygotowuje pary animatorskie do prowadzenia spotkania w kręgu. 8. Zapoznaje się z trudnościami w kręgach. 9. Utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której odbywają się rekolekcje.

Strona Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych: http://www.oaza.pl/cdor/